Rodo

Informacja o Twoich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

OPERAND Mariusz SUKMANOWSKI

Dane kontaktowe Administratora Danych:

ul. Plebiscytowa 32/6A 42-700 Lubliniec

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ma Pan/Pani prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby:
– Dopasować naszą stronę do Twoich oczekiwań
– Przesłać Ci ofertę, jeżeli będziesz nią zainteresowany
Komu możemy przekazać dane?
– Bez Twojej dodatkowej zgody nie będziemy nigdzie przekazywać Twoich danych!