... ...

RODO

Informacja o Twoich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: OPERAND Mariusz SUKMANOWSKI
Dane kontaktowe Administratora Danych: ul. Plebiscytowa 32/6A 42-700 Lubliniec
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: • czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Ma Pan/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Uprzejmie informujemy, iż powyższa klauzula nie dotyczy osób, których dane przetwarzamy na potrzeby realizacji zlecenia. W związku z art. 28 d ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 2020, poz. 129) informujemy o ograniczeniu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania usług detektywistycznych, w szczególności:
– art. 13 ust. 1 i 2 RODO – jesteśmy wyłączeni z obowiązku informacyjnego;
– art. 15 ust. 1 lit. a. c i g RODO – osoba, której dane przetwarzamy w trakcie wykonywania zlecenia, nie ma prawa do uzyskania informacji o: celu przetwarzania; odbiorcach danych, którym są one przekazywane; oraz o źródle pozyskania danych osobowych.